Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Focus Advocaten

 

1. Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft (hierna te noemen: cliënt).

b. Opdrachtnemer: Focus Advocaten, een kostenmaatschap, zijnde een samenwerkingsverband van natuurlijke personen/in de kamer van koophandel ingeschreven eenmanszaken die zich ten doel stellen de praktijk van advocaat uit te oefenen. (hierna te noemen: Focus Advocaten).

c. Advocaat: Een advocaat die werkt bij Focus Advocaten

d. Honorarium: vergoeding van de cliënt aan Focus Advocaten voor de dienstverlening van Focus Advocaten aan cliënt

e. Verschotten: extra kosten die Focus Advocaten moet maken voor de uitvoering van de opdracht van cliënt. Voorbeelden van verschotten zijn: griffierechten, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten.

f. Declaratie(s): de rekening(en) van Focus Advocaten aan de cliënt voor verleende diensten of gemaakte onkosten.

g. Gesubsidieerde rechtsbijstand: rechtsbijstand waarbij de overheid een deel van de kosten vergoedt die de cliënt maakt wanneer cliënt een advocaat (zoals Focus Advocaten) nodig heeft. De cliënt betaalt wel altijd een eigen bijdrage aan de advocaat. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen van de cliënt.

h. De Raad voor Rechtsbijstand: het overheidsorgaan dat de gesubsidieerde rechtsbijstand regelt.

 

2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en overeenkomsten tussen Focus advocaten, of één van de personen die bij dit kantoor werkzaam zijn, en cliënt, respectievelijk diens rechtsopvolger(s), behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te worden bevestigd. In het bijzonder geldt dit ter zake van de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid.

b. De gedrags- en beroepsregels voor de advocatuur maken deel uit van de overeenkomst. De cliënt verklaart de daaruit voor Focus Advocaten voortvloeiende verplichtingen volledig te respecteren.

c. Deze algemene voorwaarden worden geacht ook van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een cliënt aan Focus Advocaten.

 

3. Totstandkoming van de overeenkomst

a. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat cliënt een door Focus Advocaten opgesteld opdrachtformulier tekent, maar bij het ontbreken hiervan op het moment dat cliënt een bevestigingsbrief van Focus Advocaten ontvangt waarin de opdracht is bevestigd. De inhoud van het opdrachtformulier en/of de bevestigingsbrief stelt Focus Advocaten op aan de hand van de door cliënt aan Focus advocaten verstrekte informatie. De cliënt staat ervoor in dat hij alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht bij hem bekende en van belang zijnde informatie verstrekt aan Focus Advocaten. Het opdrachtformulier en/of de bevestigingsbrief wordt geacht de opdracht op juiste wijze weer te geven.

b. Zodra een cliënt aan Focus Advocaten opdracht heeft gegeven om rechtsbijstand te verlenen, in de meest ruime zin van het woord, welke opdracht door Focus Advocaten is aanvaard, staat degene die namens een rechtspersoon of personenvennootschap of een andere persoon of instantie het opdrachtformulier ondertekent en/of onderhavige overeenkomst aangaat, er persoonlijk voor in dat hij bevoegd is om de cliënt in dit opzicht te vertegenwoordigen.

c. Het staat cliënt en/of Focus Advocaten vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze of met een andere inhoud tot stand is gekomen.

d. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

 

4. Ter beschikking stellen van informatie door cliënt

a. Cliënt is gehouden alle gegevens en documenten, welke naar het oordeel van Focus advocaten nodig is voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen aan Focus Advocaten.

b. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Focus Advocaten ter beschikking gestelde gegevens en documenten, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Focus Advocaten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Focus Advocaten is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Focus Advocaten kenbaar had behoren te zijn.

c. Indien cliënt de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Focus Advocaten verstrekt, heeft Focus Advocaten het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten. Indien dit leidt tot vertraging in de uitvoering van de opdracht komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra honorarium voor rekening van cliënt.

d. Indien en voor zover cliënt hierom verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele documenten geretourneerd.

 

5. De uitvoering van de opdracht

a. Focus Advocaten bepaalt de wijze waarop zij de verleende opdracht uitvoert. Het belang van de cliënt is daarbij bepalend. Wijziging in de persoon die de opdracht uitvoert, kan behalve bij bezwaar van de cliënt, plaatshebben onder gelijkblijvende voorwaarden (bijv. uurtarief) maar zonder extra kosten (bijv. inlezen in de zaak wordt niet in rekening gebracht). De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek dat voor dit laatste geval een regeling treft en de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

b. Focus Advocaten voert de verstrekte opdrachten uitsluitend uit voor de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop Focus Advocaten de door de cliënt verstrekte opdracht al dan niet heeft uitgevoerd, geen rechten ontlenen en de cliënt vrijwaart Focus Advocaten tegen aanspraken van derden daarover.

c. Indien Focus Advocaten derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken voor het verrichten van substantiële werkzaamheden zal zij daartoe slechts overgaan nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft verleend. Dit geldt niet voor het inschakelen van de hulp van een deurwaarder voor het verrichten van de noodzakelijke (proces-)handelingen. Focus Advocaten bepaalt zelf in hoeverre deze deurwaarder dient te worden ingeschakeld, maar voert hierover, voor zover mogelijk, wel overleg met de cliënt.

d. Derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, zijn gerechtigd om op deze algemene voorwaarden een beroep te doen.

 

6. Honorarium

a. Het honorarium van Focus Advocaten is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. Cliënt dient dus ook bij het verliezen van een zaak het afgesproken honorarium aan Focus Advocaten te betalen.

b. De cliënt dient het volgende aan Focus Advocaten te betalen: het afgesproken honorarium vermeerderd met omzetbelasting en verschotten.

c. Focus Advocaten is bevoegd voor de betaling van haar declaratie zekerheid te verlangen in de vorm van een voorschot in geld. Verrekening van dit voorschot vindt plaats bij de einddeclaratie.

d. Focus Advocaten berekent het honorarium aan de hand van het op dat moment geldende basisuurtarief van Focus Advocaten of – indien bij aanvaarding van de opdracht een ander tarief is overeengekomen – dit afwijkende uurtarief.

e. Focus Advocaten kan het basisuurtarief tussentijds wijzigen. Vanaf het tijdstip waarop de nieuwe tarieven gaan gelden, zullen ook in de zaken die cliënt al bij Focus Advocaten heeft lopen de nieuwe tarieven in rekening worden gebracht. Focus Advocaten informeert de cliënt vooraf en tijdig over de hoogte van de nieuwe tarieven. Indien Focus Advocaten en cliënt een afwijkend uurtarief zijn overeengekomen, zal Focus Advocaten dit met dezelfde ingangsdatum verhogen of verlagen met hetzelfde percentage als de wijziging van het basisuurtarief.

 

7. Gesubsidieerde rechtsbijstand

a. Focus Advocaten onderzoekt vóór het verstrekken van de opdracht door de cliënt aan Focus Advocaten en, als dit niet mogelijk is, zo spoedig mogelijk, of de cliënt, gezien zijn inkomen en vermogen en de aard van de door hem gewenste rechtshulp, mogelijk in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.

b. Indien redelijkerwijs te verwachten is dat de cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, deelt de Focus Advocaten dit aan de cliënt mede. Focus advocaten zal dan voor cliënt bij de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand aanvragen, tenzij cliënt nadrukkelijk aangeeft dat – hoewel hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand – toch verkiest daarvan geen gebruik te maken.

c. De Raad voor Rechtsbijstand heeft tijd nodig om de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand te behandelen. In afwachting daarvan zal Focus Advocaten alvast de te verwachten op te leggen eigen bijdrage en verschotten bij cliënt in rekening brengen. Indien de Raad voor Rechtsbijstand vervolgens een lagere eigen bijdrage oplegt, zal Focus Advocaten het door cliënt teveel betaalde terugbetalen. Indien de Raad voor Rechtsbijstand een hogere eigen bijdrage oplegt, zal Focus Advocaten aan cliënt een declaratie sturen voor het restant.

 

8. Betaling

a. Cliënt dient de declaratie van Focus Advocaten en/of een doorberekende factuur van een derde binnen de daartoe gestelde termijn en in euro’s te betalen door overmaking op een door Focus Advocaten te noemen bankrekening. Uitgangspunt is dat betalingen slechts giraal (=via de bank) worden verricht of aanvaard, tenzij er feiten of omstandigheden zijn die contante betaling rechtvaardigen. Bij contante betalingen dient cliënt te betalen met een wettig betaalmiddel op het kantoor van Focus Advocaten.

b. Indien betaling binnen de onder 7a genoemde termijn achterwege blijft, is cliënt van rechtswege in verzuim en is Focus Advocaten gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Focus Advocaten, vanaf de vervaldag cliënt de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van volledige betaling.

c. Indien betaling binnen de onder 7a genoemde termijn achterwege blijft, zal Focus Advocaten een herinnering sturen.

d. Indien betaling achterwege blijft binnen de in de herinnering gestelde termijn zal Focus Advocaten een aanmaning sturen en is zij gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten; ook ten aanzien van andere opdrachten van cliënt dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. Focus Advocaten is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen van deze opschorting voor cliënt.

e. Indien aan een herhaald verzoek tot betaling geen gevolg is gegeven is Focus Advocaten gerechtigd de opdracht te beëindigen en de werkzaamheden definitief te staken, onverminderd de verplichting van de cliënt om de nog openstaande declaraties van Focus Advocaten en/of de doorberekende facturen van derden zo spoedig mogelijk te voldoen.

f. In geval van liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling van cliënt zijn de verplichtingen van cliënt direct opeisbaar.

g. Alle in redelijkheid daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Focus Advocaten maakt als gevolg van het niet-nakomen van betalingsverplichtingen door de cliënt, komen ten laste van de cliënt.

h. Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn cliënten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk gebonden tot de betaling van het declaratie/factuurbedrag.

 

9. Derdengelden

a. Gelden die Focus Advocaten ten behoeve van cliënt ontvangt, worden gestort op de derdengeldenrekening van Focus Advocaten. Over deze gelden wordt, tenzij een andere afspraak is gemaakt, geen rente vergoed.

b. Focus Advocaten zal de aan cliënt toekomende gelden zo spoedig mogelijk overmaken op een door cliënt aan te geven bank- of girorekening, na eventuele verrekeningen met aan Focus Advocaten toekomende bedragen, tot welke verrekening Focus Advocaten slechts bevoegd zijn voor zover cliënt hiermee nadrukkelijk heeft ingestemd.

 

10. Opzegging

a. Cliënt en Focus Advocaten kunnen altijd tussentijds de overeenkomst opzeggen indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan of hoeft plaats te hebben conform de opdrachtbevestiging en eventuele latere aanvullende opdrachtspecificaties, of dat voortzetting van de werkzaamheden in redelijkheid niet meer van Focus Advocaten kan worden gevergd. Onder dit laatste wordt in ieder geval verstaan liquidatie en faillissement van cliënt.

b. Tussentijdse opzegging dient schriftelijk en gemotiveerd aan de ander (Focus Advocaten óf cliënt) te worden medegedeeld. Indien de partij die opzegt dit nalaat, kan de ander de opzegging schriftelijk bevestigen.

c. Als Focus Advocaten de overeenkomst opzegt, dan draagt zij ervoor zorg dat de cliënt daarvan zo min mogelijk nadeel ondervindt.

 

11. Aansprakelijkheid

a. Focus Advocaten is niet aansprakelijk voor fouten ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Focus Advocaten die bij zorgvuldig handelen vermeden had kunnen worden.

b. De aansprakelijkheid voor schade, die voortkomt uit of verband houdt met de uitvoering van de opdracht, is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Focus Advocaten aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico onder die verzekering. Focus Advocaten is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd en wel voor minimaal de bedragen als voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de advocaat (van Focus Advocaten) geldt deze beperking niet en komt de volledig geleden schade voor vergoeding in aanmerking.

c. Voor zover de door cliënt geleden schade niet door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Focus Advocaten wordt gedekt, maar er wel sprake is van aansprakelijkheid van Focus Advocaten, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorarium.

d. Cliënt vrijwaart Focus Advocaten voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat cliënt aan Focus Advocaten onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij cliënt aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds of veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Focus Advocaten.

e. Focus Advocaten is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van ingeschakelde derden. Indien derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Focus Advocaten gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

f. Focus Advocaten is in geen geval aansprakelijk als, gevraagd of ongevraagd, advies wordt uitgebracht aan een persoon, zonder dat er al sprake is van een overeenkomst van opdracht of zelfs van enige overeenkomst tussen partijen, zoals wanneer in de vorm van serviceverlening vragen door Focus Advocaten of bij dit kantoor werkzame personen ‘om niet’ (= gratis) of tegen een geringe vergoeding worden beantwoord, mede omdat in zulke situaties de advies verstrekkende advocaat niet of niet eenvoudig een volledig beeld van de situatie van de betrokken persoon kan krijgen, hetgeen voor die persoon, onder meer gezien de aard van het contact, bekend is.

 

12. Archivering

Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal Focus Advocaten gedurende vijf jaren na beëindiging van de zaak bewaren. Na afloop van deze termijn zal Focus Advocaten het dossier vernietigen.

 

13. Klachten en geschillenregeling

a. Focus Advocaten neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht (inclusief declaratiegeschillen), zullen worden beslecht volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

b. Cliënt aanvaardt de toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur.

c. Cliënt dient zijn klacht schriftelijk aan Focus Advocaten kenbaar te maken binnen drie maanden na het moment waarop hij kennisnam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten van Focus Advocaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

e. Focus Advocaten zal binnen één maand na binnenkomst de klacht afhandelen. Mocht de klacht binnen deze termijn niet naar tevredenheid zijn opgelost dan kan de cliënt zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Voor de particuliere cliënt geldt dat hij gerechtigd is om binnen één maand, nadat Focus Advocaten de klacht heeft afgehandeld, schriftelijk aan Focus Advocaten kenbaar te maken dat hij voor beslechting van het geschil de burgerlijke rechter kiest.

f. Cliënt kan zijn klacht tot uiterlijk 12 maanden na de schriftelijke reactie van Focus Advocaten indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur, bij gebreke waarvan deze klachtmogelijkheid vervalt.

g. Het Reglement Geschillencommissie Advocatuur kan worden opgevraagd bij: Geschillencommissie Advocatuur, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

h. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

 

14. Wijziging voorwaarden

Focus Advocaten is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

 

15. Toepasselijk recht/forumkeuze

Op alle overeenkomsten tussen cliënt en Focus Advocaten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.